-L’objectiu és aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i nenes. … Garantir l’accés universal a salut reproductiva i sexual i atorgar a la dona drets igualitaris en l’accés a recursos econòmics, com a terres i propietats, són metes fonamentals per aconseguir aquest objectiu.